Bài tập từ trái nghĩa mức độ nhận biết

Antonym Exercises. – Giúp rèn luyện từ vựng một cách hiệu quả Read more »

Bài tập từ trái nghĩa

Bộ 50 câu trắc nghiệm từ trái nghĩa lấy ngẫu nhiên 10 câu. Giúp các em học sinh luyện... Read more »

Bài tập từ đồng nghĩa từ trái nghĩa

Bài tập trắc nghiệm bộ 50 câu hỏi, lấy ngẫu nhiên 10 câu. Hãy chia sẻ bài viết này... Read more »

Đề thi học kì 1 tiếng Anh 11 – sách cũ #2

Đề thi tiếng anh 11 học kì 1 sách cũ. Đề thi ra bám sát nội dung học chương... Read more »

Bài tập củng cố kiến thức ôn thi học kì 1 tiếng Anh 11 – Sách cũ

Bài tập ôn tập kiến thức toàn bộ kiến thức học kì 1 tiếng Anh 11 Thiết kế trên... Read more »

BÀI TẬP VỀ DẤU NHẤN TRỌNG ÂM – PHONETICS

BÀI TẬP VỀ DẤU NHẤN TRỌNG ÂM XEM LÝ THUYẾT Ở LIÊN KẾT NÀY Read more »

100 sentences about pronunciation – Phonetics

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other... Read more »

Đề thi Học Kì 1 tiếng Anh 11 – đề 1

Tiếng Anh theo chương trình mới.   Read more »